KVK nr. 57155151
Algemene Voorwaarden van Leth Company BV, handelende onder de labels: * Leth Letselschade * Leth Arbeid * Leth Mediation

Boermarkeweg 50e , 7824 AA Emmen

1. Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: • Leth Company: Leth Company danwel één van haar labels: - Leth Letselschade - Leth Arbeid - Leth Mediation • Client: de opdrachtgever van Leth Company. • De overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Leth Company en cliënt (overeenkomst van belangenbehartiging). • Honorarium: datgene wat cliënt aan Leth Company verschuldigd is als vergoeding voor de werkzaamheden van Leth Company. • Kosten: de kosten van derden die Leth Company in het belang van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht maakt, ook wel verschotten genoemd. • Kantoorkosten: de vaste opslag ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

II Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Leth Company en cliënt, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Leth Company is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten en op lopende overeenkomsten.

III Overeenkomst

1. De overeenkomst moet worden geduid als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW. Leth Company verplicht zich buiten dienstbetrekking werkzaamheden te verrichten voor cliënt ten opzichte van de (potentieel) aansprakelijke partij, danwel in arbeidsrechtelijke kwesties (Leth Arbeid) of mediation (Leth Mediation). Boek 7, Titel 7, Afd. 1 BW is op de overeenkomst van toepassing, voor zover hiervan in de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet van wordt afgeweken.

2. Alle overeenkomsten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Leth Company, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

3. Leth Company, label Leth Letselschade: De werkzaamheden strekken ertoe dat de geleden en nog te lijden schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk wordt verhaald. Leth Company zal bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Leth Company kan evenwel niet garanderen of waarborgen dat het beoogde resultaat wordt bereikt. Leth Company, label Leth Arbeid: De werkzaamheden strekken er toe de client te begeleiden in zijn contacten met werkgever. Leth Company zal bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Leth Company kan evenwel niet garanderen of waarborgen dat het beoogde resultaat wordt bereikt. Leth Company: label Leth Mediation: De werkzaamheden strekken er toe de partijen in het mediationproces te begeleiden. Leth Company zal bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Leth Company kan evenwel niet garanderen of waarborgen dat het beoogde resultaat wordt bereikt.

4. De overeenkomst omvat mede de bevoegdheid om namens en voor rekening van cliënt -binnen het kader van de opdrachtrechtshandelingen te (laten) verrichten.

5. Leth Company is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, zulks voor rekening en risico van cliënt.

IV Informatieverstrekking

1. Client is gehouden alle gegeven, stukken en overige informatiedragers, die naar het oordeel van Leth Company zijn vereist voor uitvoering van de overeenkomst, tijdig, volledig en in de door Leth Company gewenste vorm en wijze aan Leth Company ter beschikking te stellen. Client staat in en is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door, dan wel namens hem/haar aan Leth company verstrekte informatie. Terzake wordt door Leth Company geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

2. Indien de onder lid 1 van dit artikel bedoelde informatie niet dan wel niet tijdig door en/of namens cliënt aan Leth Company wordt verstrekt, is Leth Company gerechtigd de overeenkomst middels een schriftelijke mededeling daarvan aan cliënt, te beëindigen. De voor beëindiging geldende termijn bedraagt 14 dagen vanaf de datum van de dagtekening van de brief waarin die schriftelijke mededeling staat vermeld, na het verstrijken waarvan de beëindiging is geformaliseerd.

3. Het in de laatste volzin van lid 2 van dit artikel bepaalde geldt KVK nr. 57155151 Algemene Voorwaarden van Leth Company BV, handelende onder de labels: * Leth Letselschade * Leth Arbeid * Leth Mediation Boermarkeweg 50e , 7824 AA Emmen eveneens indien en voor zover de door en/of namens cliënt verschafte informatie niet juist, niet volledig dan wel niet betrouwbaar blijkt te zijn. Indien Leth Company schade lijdt ten gevolge van een schending van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, kan cliënt tot schadeloosstelling gehouden zijn.

4. Client gaat ermee akkoord dat informatie ter beschikking mag worden gesteld aan de Letselschadespecialist van Leth Company respectievelijk diens medewerker(-s), die, ter behartiging van de belangen van cliënt, deze informatie voor zover van belang mag doorgeven aan de (WA-assuradeur van) wederpartij en overige, bij de belangenbehartiging betrokken derden.

V. Honorarium en kosten

1. Partijen zijn gehouden aan de afspraken over het honorarium en de kosten, zoals overeengekomen in de tussen partijen afgesloten overeenkomst.

VI. Overige financiële bepalingen

1. Betalingen ten behoeve van cliënt, worden rechtstreeks aan client overgemaakt, tenzij onderling anders overeengekomen.

2. Leth Company verstrekt, voor zover er al gelden voor de client aan Leth Company zijn overgemaakt, geen contante betalingen.

3. Alle declaraties van Leth Company dienen binnen 8 dagen, te rekenen vanaf datum declaratie, te worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is Leth Company zonder ingebrekestelling gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand in rekening te brengen. Indien Leth Company invorderingsmaatregelen dient te treffen, dan komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ten laste van cliënt.

VII. Bewaartermijn

1. Het met de uitvoering van de overeenkomst aangelegde dossier zal gedurende een periode van tien jaren door Leth Company worden bewaard. Zulks met als datum gerekend de datum waarop Leth Company de laatste (inhoudelijke) werkzaamheden in de zaak heeft verricht.

2. Na het verstrijken van de in sub 1 van dit artikel genoemde termijn draagt Leth Company zorg voor vernietiging van het dossier.

3. Indien en voor zover cliënt zulks verzoekt, wordt het dossier door Leth Company aan cliënt geretourneerd. Een verzoek om retourzending dient minimaal één maand voor het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn door Leth Company zijn ontvangen.

VIII. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Leth Company is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door Leth Company afgesloten beroepsaanprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Mocht, om welke reden dan ook, krachtens deze verzekering geen uitkering plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van Leth Company beperkt tot het bedrag dat krachtens de overeenkomst bij cliënt in rekening werd gebracht.

2. Leth Company is voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk.

3. Ongeacht het elders in deze Algemeen Voorwaarden bepaalde geldt dat iedere aansprakelijkheid van Leth Company vervalt, indien cliënt niet binnen een termijn van een jaar, zulks nadat cliënt bekend is geworden, althans redelijkerwijze had kunnen worden met het voorval dat tot aansprakelijkheid zou kunnen leiden, schriftelijk en gemotiveerd ter zake een klacht bij Leth Company heeft ingediend.

IX. Klachtenreglement

1. Van deze Algemene Voorwaarden maakt eveneens onderdeel uit het klachtenreglement, zoals dat door Leth Company is vastgesteld.

2. Toezending van een exemplaar van het klachtenreglement geschiedt op verzoek van cliënt.

3. Leth Company is bevoegd om het klachtenreglement te wijzigen.

X Tussentijdse beëindiging

1. Leth Company behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bij eenzijdige beëindiging door opdrachtgever, niet of onvolledig gecompenseerde kosten van belangenbehartiging [honorarium en verschotten] te verhalen op opdrachtgever, conform de artikelen 7:408 tot en met 7:411 BW.

XI Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de rechtsverhouding tussen Leth Company en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen cliënt en Leth Company kennis te nemen.

XII Inwerkingtreding

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2019 en vervangen voorgaande edities volledig en per direct. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.