Klachtenreglement Leth Letselschade 

Inleiding

Leth Letselschade hecht grote waarde aan de tevredenheid van haar cliënten en opdrachtgevers. Wij zullen er alles aan doen om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Mocht u desondanks niet helemaal tevreden zijn over onze dienstverlening, dan kunt u dit eerst kenbaar maken aan uw eigen letselschadespecialist. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden of bezwaren op. Uw letselschadespecialist bekijkt samen met u welke mogelijkheden er zijn om uw bezwaren weg te nemen om zo gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Heeft u daarna nog steeds een klacht, dan leest u hieronder wat u in dat geval kunt doen.   

Artikel 1 – begripsbepalingen

Leth Letselschade
Leth Letselschade is een handelsnaam van Leth Company BV, gevestigd aan de Boermarkeweg 50E, 7824 AA  EMMEN.

Klacht
Iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt ten opzichte van de letselschadespecialist of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van belangenbehartiging, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie.

Klager
De cliënt/opdrachtgever of diens vertegenwoordiger die bij Leth Letselschade een klacht indient.

Klachtenfunctionaris
De persoon die is belast met de afhandeling van de klacht.

Kantoorklachtenregeling
De onderhavige regeling voor de behandeling van klachten.
De kantoorklachtenregeling is openbaar en is gepubliceerd op de website www.LethLetselschade.nl Op verzoek wordt kosteloos een afschrift van de kantoorklachtenregeling aan de cliënt verstrekt.

Artikel 2 – Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft ten doel:

  1. a) het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze te behandelen;
  2. b) het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
  3. c) het behouden en verbeteren van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
  4. d) medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
  5. e) het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

 Artikel 3 – Interne klachtprocedure

3.1          Mocht het overleg met uw letselschadespecialist als bedoeld in de Inleiding niet tot een oplossing leiden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van Leth Letselschade.

3.2          U kunt uw klacht onder vermelding van uw naam, de dossiernaam en een omschrijving van de klacht schriftelijk indienen.

Per brief:

Leth Letselschade
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Boermarkeweg 50E
7824 AA  EMMEN

Per email:
info@lethletselschade.nl

3.3          De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

3.4          De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededelingen aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

3.5          De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

3.6          Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, bevestigen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd dit over en weer per email.

Artikel 4 – Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

4.1          De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

4.2          De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

5.1          De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

5.2          Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte van eventueel contact en een mogelijke oplossing.

5.3          De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de afhandeling van de klacht.

5.4          De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 6 – Klachtregistratie

6.1          De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

6.2          Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

Artikel 7 – Ontevredenheid over de afwikkeling van de klacht

Ingeval de klager ontevreden is over de afwikkeling van de klacht kan deze, als de letselschadespecialist als Register-Expert staat ingeschreven bij het NIVRE, zijn klacht vervolgens aan deze instantie voorleggen:

Nederlands Instituut van Register Experts
Postbus 4231
3006 AE ROTTERDAM

Artikel 8 – Overige rechten en verplichtingen onverlet

Dit klachtenreglement doet niets af aan de rechten en verplichtingen van partijen die voortvloeien uit de Overeenkomst Belangenbehartiging en aan de Algemene Voorwaarden die daarop van toepassing zijn.