"Lidmaatschap Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts"

Leth Letselschade is lid van en mag het beeldmerk voeren van de Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE).


Waar staat de NLE (Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts) voor?

Slachtoffers met letselschade hebben behoefte aan kwalitatief goede hulp van een professionele en integere belangenbehartiger. De wensen en behoeften van het slachtoffer dienen daarbij centraal te staan.

De Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts komt op voor de collectieve belangen van de aangesloten kantoren en hun cliënten.
De sterke punten van leden, op terreinen als kwaliteit en integriteit, worden actief uitgedragen in de branche en in de media. Door te participeren in overkoepelende gremia en door oplossingen aan te dragen voor gesignaleerde knelpunten, draagt de NLE bij aan verbetering van de positie van het slachtoffer.

Schadevergoeding bij ongeval fiets versus auto

 

Casus uit de praktijk: client, de heer H., rijdt op vrijdagochtend op zijn fiets vanuit zijn woonwijk in Emmen naar het centrum van de stad. Hij is op weg naar de markt om ingrediënten voor een appeltaart te halen. Onderweg  wordt aan hem door een automobiliste geen voorrang verleend en wordt hij met snelheid aangereden. De automobiliste verklaart de heer H. niet gezien te hebben.  Met ernstig letsel wordt de heer H. vervoerd naar het ziekenhuis, alwaar hij ruim twee weken verblijft. Een lange revalidatieperiode volgt daarna.

Hoe zit het met de schade van de heer H.?

De eigenaar/houder van het motorrijtuig is 100% aansprakelijk voor de letselschade die de heer H. bij het fietsongeval heeft opgelopen. Dit volgt uit de Wegenverkeerswet. Als er sprake is van eigen schuld bij de fietser, dan zal de eigenaar van het motorrijtuig in ieder geval minimaal 50% van de geleden schade moeten vergoeden.  Fietsers worden als ‘zwakkere verkeersdeelnemer’ beschermd bij een aanrijding met een ‘sterke verkeersdeelnemer’.
De fietser krijgt dus, afhankelijk van de situatie, 50 tot 100% van de schade vergoed.

Naschrift: Inmiddels is deze client zo veel als mogelijk hersteld en heeft hij zijn leven weer op kunnen pakken. Naar wij hebben begrepen, maakt het bakken van appeltaarten daarvan weer onderdeel uit. Fietsen en wandelen is weer mogelijk. We zijn dankbaar dat we hem tijdens deze moeilijke periode hebben mogen begeleiden en de schade hebben kunnen verhalen.

Het duurt te lang

De duur van het letselschadetraject komt regelmatig in het nieuws. Het duurt te lang. Ja dat klopt regelmatig, en zeker bij ernstig letsel.
Een lange duur is vanuit een zorgvuldige letselschaderegeling (helaas) niet altijd te voorkomen.

Wij zijn van mening dat op basis van de individuele zaak moet worden beoordeeld of een zaak te lang loopt. Alle letselschadezaken kunnen daarom niet op één hoop worden gegooid om een dergelijke stelling in te nemen.

Een voorbeeld:
Het komt regelmatig voor dat met een door de verzekeraar al snel ingenomen uitgangspunt (bijvoorbeeld: korte tijd klachten/geen blijvende invaliditeit/geen beperkingen) een client ernstig tekort wordt gedaan. Snel afwikkelen is voor de verzekeraar vaak wel een optie, maar die optie is zeker niet in het belang van de client.
De belangenbehartiger dient tijdens het letselschadetraject per dossier telkens afwegingen te maken, daarbij bijgestaan door (o.a.) een medisch adviseur.
Ook, en zeker niet op de laatste plaats, is een goede communicatie met, advisering aan èn afstemming met de client onontbeerlijk. Deze staat immers centraal.

Het komt dikwijls voor dat uitkomsten van aanvullend onderzoek in het behandelcircuit en/of een expertise wèl recht doen aan de situatie van een client.
Dan blijkt dat het aanhouden van de zaak voor nader onderzoek de client uiteindelijk geeft waar hij recht op heeft.

Ongeval en letselschade


"Kan ik mijn letselschade verhalen? Ik heb het ongeval zelf veroorzaakt." 

Er zijn bij een ongeval meestal twee partijen betrokken. 

Toch komt er ook regelmatig een eenzijdig ongeval voor. Bijvoorbeeld:

  • een automobilist ziet te laat een t-splitsing, rijdt rechtdoor in een lager gelegen weiland

  • een automobilist wordt verblind door de laagstaande zon en rijdt tegen een boom

  • een automobilist merkt te laat stilstaand verkeer op en rijdt in op een file 

Kortom: er is sprake van een ongeval zonder dat je een ander daarvoor verantwoordelijk kunt houden. Hoe zit het dan met jouw letselschade als bestuurder?
Of je bij dit soort ongevallen je letselschade krijgt uitgekeerd, hangt af van de verzekeringen die je zelf hebt afgesloten. 

Wij noemen:

Schadeverzekering Inzittenden  (SVI)

Een schadeverzekering voor inzittenden dekt de schade van de bestuurder en de passagiers als gevolg van een ongeval. De SVI is met name bedoeld om de belangen van de bestuurder van een auto te beschermen. Voor passagiers is deze verzekering minder van belang. Zij kunnen namelijk ook zonder een SVI nagenoeg altijd hun schade vergoed krijgen van de verzekeraar van de auto waarin zij zaten.

De schadeverzekering voor inzittenden vergoedt de werkelijke geleden schade die een inzittende, waaronder de bestuurder/veroorzaker, door een ongeval heeft geleden. Dit, ongeacht de schuldvraag. Het gaat om zowel materiële schade als letselschade, zoals kosten van huishoudelijke hulp, schade door arbeidsongeschiktheid (inkomensschade) en smartengeld. 

"Maar ik heb toch een ongevalleninzittenden verzekering?"

Let op!

Een Ongevallen inzittenden verzekering (OIV) is niet hetzelfde als een Schadeverzekering Inzittenden (SVI).
De Ongevallen inzittenden verzekering keert namelijk alleen een vooraf afgesproken bedrag uit als een inzittende van je auto door een ongeval blijvend invalide wordt of overlijdt. Wanneer er sprake is van blijvend letsel, is het vaste bedrag dat wordt uitgekeerd vaak onvoldoende om de volledige schade te vergoeden. 
Bijvoorbeeld: Er is sprake van 5% blijvende invaliditeit. De verzekerde som (het vooraf afgesproken bedrag) = € 100.000,00. De inzittende krijgt dan een bedrag van € 5.000,00 uitgekeerd. 

De SVI keert de daadwerkelijke schade als gevolg van het ongeval uit. 


Advisering

Ben je betrokken bij een (eenzijdig) ongeval en heb je letselschade, laat je dan in ieder geval goed adviseren over de mogelijkheden tot verhaal van jouw schade. 
Je mag altijd - geheel vrijblijvend en zonder kosten - voor advies contact met ons opnemen. 

Sponsoring jong talent

Hoe leuk is dit? #Sponsoring #JongTalent #Sport #RechtenStudente

Kantoorkunstbank

Zie deze beauty eens zitten op onze kantoor(kunst)bank in het Rensenpark in Emmen.