Arbeidsmediation: voor werkgever en werknemer

Arbeidsconflicten zijn bij uitstek geschikt voor de toepassing van mediation.

Instandhouding of zorgvuldige beëindiging van de arbeidsrelatie is in het belang van zowel werknemer als werkgever. Dit vergt een goede duidelijke communicatie en het in kaart brengen van elkaars belangen.

 

De kracht van mediation

Ontdek als werkgever en werknemer samen de  kracht van mediation: het is van toegevoegde waarde voor beide partijen.
Zeker in de huidige tijd. Samenwerken loont.

Het is belangrijk te beseffen dat een conflict of onenigheid niet negatief behoeft te zijn.
Conflicten kunnen leiden tot meer creativiteit en vernieuwing c.q. verbetering van ingeslepen patronen.

 

Mediation in arbeidszaken (Werk, Verzuim, Exit)

Bij mediation op het gebied van arbeid vindt een proces plaats van informatieverwerking en besluitvorming door de betrokkenen. De mediator ziet er op toe dat betrokkenen goed geïnformeerd hun beslissingen nemen.

Er wordt gewerkt vanuit de wederzijdse belangen. Door deze zo vroeg mogelijk in kaart te brengen en van daaruit te werken kan een voor beide partijen zo optimaal mogelijke  en tijdige oplossing worden bewerkstelligd.
Emoties worden losgekoppeld, zodat partijen vruchtbaar over de zakelijkheden kunnen spreken.

 

Communicatie tussen werkgever en werknemer

Ingeval werkgever en werknemer afspraken willen maken voor de toekomst en er moeite is met communicatie, kan een mediator worden ingeschakeld.

Verzuim

Bij verzuim is het van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium na te gaan of er sprake is van een (dreigend) conflict. Door het tijdig inzetten van mediation (desgewenst in overleg met de casemanager/bedrijfsarts, dossierbehandelaar, arbeidsdeskundige c.q. de HRM-verantwoordelijke) komen onuitgesproken zaken snel op tafel. Na het reguleren van de emoties wordt er gewerkt aan de oplossing. Daarbij kan gedacht worden aan – bijvoorbeeld – een persoonlijke actie, een ontwikkelingsplan of een verbetertraject. Tevens kan het plan van aanpak in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter in de mediation worden meegenomen;

Arbeidsconflict

Wanneer is sprake van een arbeidsconflict?

Twee individuen, één individu en een groep of twee groepen, binnen de grenzen van een arbeidsorganisatie, hebben een arbeidsconflict als tenminste één van de partijen vindt  dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert. Dit kan betrekking hebben op arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden.” 

Werknemer en werkgever hebben ruzie en het ziet er niet naar uit dat het nog goed komt. Werknemer meldt zich ziek.

Als werkgever en werknemer een conflict hebben, kan een situatie uit de hand lopen. Een verstoorde arbeidsrelatie kan ziekmakend zijn, maar vanwege een conflict thuisblijven, lost het probleem niet op.

Meldt de werknemer zich ziek, dan zal vanaf dat moment de bedrijfsarts zich ermee bemoeien. De bedrijfsarts formuleert een onderbouwd advies voor werkgever en werknemer. Mediation is daar vaak onderdeel van.

 

Mediation bij arbeidsconflict

De Kantonrechter te Brielle zegt hierover:

De enige oplossing is praten. Als de communicatie niet loopt, moet zij worden vlotgetrokken. Als dat niet direct gaat door een goed gesprek, kan bijvoorbeeld een andere leidinggevende of een collega interveniëren. Een time-out kan ook wel eens helpen. Als dat allemaal niet helpt en er is werkuitval dan is mediation vaak een probaat middel.
Het is aan de werkgever om dat te initiëren als de werknemer (dat mag natuurlijk ook) het niet zelf voorstelt. De werkgever moet de kosten van de mediation betalen. Mediation kan zijn gericht op voortgaande samenwerking of afscheid nemen van elkaar. Meer opties zijn er niet.

Citaat: LJN BQ3318
 Kantonrechter Brielle
 “Mediation en modern werkgeverschap”

 

Bij mediation zijn niet de posities of standpunten het uitgangspunt, maar de onderliggende wederzijdse belangen.
Standpunten zijn vaak tegenstrijdig en onverenigbaar, terwijl belangen dikwijls verenigbaar zijn, soms zelfs gelijkluidend en in een minderheid van de gevallen tegenstrijdig. Achter elk standpunt liggen meestal belangen die – eenmaal onderling uitgesproken – de sleutel tot een duurzame oplossing kunnen vormen.

Exit mediation

In het geval werkgever en werknemer tot het oordeel komen dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet wenselijk is, kan voor exit mediation worden gekozen.

Wijzig de tekst en de afbeelding door in de bovenrand van het element op Bewerk te klikken.