Privacyverklaring LETH COMPANY BV

Leth Company BV handelt onder de labels:

* Leth Letselschade

* Leth Arbeid

* Leth Mediation

 

Dit is de privacyverklaring van Leth Company BV, h.o.d.n. Leth Letselschade, Leth Arbeid, Leth Mediation, gevestigd aan de Boermarkeweg 50-E te (7824 AA) Emmen (hierna: wij).
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 085-303 15 24 of e-mail: info@lethcompany.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zullen daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Dossier

Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij de persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan ons verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam,  adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Daarbij kan het ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Facturering

Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor onze diensten. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact

Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

Analyse Websitebezoekers

Ten slotte kunnen wij analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt, verwerken. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen.

 

 

 

VOOR WELKE DOELEINDEN EN OP WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Dossier

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een opdracht om het dossier te behandelen. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens onze dienstverlening (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de ondertekening van de opdrachtbevestiging.  In letselschadezaken is deze de Schaderegelingsovereenkomst, in mediationzaken de Mediationovereenkomst en in arbeidsrechtelijke kwesties de Overeenkomst van bijstand. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van onze diensten, omdat de diensten niet kunnen uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. De mediator mag dan geen gegevens meer van u verwerken. Wij kunnen vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten.

Facturering

De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit uit te voeren.

Contact

De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om in het kader van onze dienstverlening contact met u op te nemen. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van uw belangen en/of voor ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden.

Analyse websitebezoekers

De gegevens die wij kunnen verzamelen over de bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 

Dossier

Wij bewaren het dossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende twintig jaar nadat het dossier gesloten is, in verband met de maximale verjaringstermijn.

Administratie

Wij bewaren overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen. 

Overige contactgegevens

Wij bewaren overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

 

Analyse websitebezoekers

De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

 

MET WIE DELEN WIJ UW GEGEVENS?

 

Uw gegevens worden opgeslagen in een (digitaal) dossier en kunnen voorkomen in e-mails die wij versturen en ontvangen, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan ons heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die ten behoeve van ons de financiële administratie verricht.

 

Ingeval van LETSELSCHADE / MEDISCHE INFORMATIE:

 

De omgang met uw medische gegevens

Met uw medische gegevens gaan wij zorgvuldig om. De belangrijkste regels vindt u hieronder. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw belangenbehartiger.

Waarom is inzage in uw medische informatie nodig?

U heeft letselschade en wilt uw schade verhalen op de aansprakelijke partij. De medische informatie is nodig om uw situatie te beoordelen. Zonder informatie kan niet worden vastgesteld welk letsel u heeft opgelopen en welke klachten en beperkingen daardoor zijn ontstaan.

Wie vraagt uw medische informatie op?

Wij vragen als uw belangenbehartiger de medische informatie over u op en delen deze informatie met onze medisch adviseur.

Hoe geeft u toestemming?

Met een medische volmacht machtigt u ons om uit uw naam de noodzakelijke medische informatie op te vragen bij al uw behandelend arts(en), zorgverleners en instanties. Ook deze machtiging kunt u op ieder moment intrekken.
Uw medische informatie wordt uitsluitend gebruikt voor uw letselschadezaak.

Wie heeft er inzage in uw medische informatie?

Wij beoordelen in samenspraak met onze medisch adviseur de opgevraagde informatie, voorzien van zijn advies. Daarnaast beoordeelt de medisch adviseur van de verzekeraar (en zijn medische staf) uw medische informatie. Soms zal de medisch adviseur daarbij een (medisch) specialist raadplegen, bijvoorbeeld als er specifieke medische kennis nodig is voor het opstellen van het advies. 

 

Wordt alleen het medisch advies aan anderen verstrekt?

Het medisch advies gaat naar degenen die uw zaak behandelen. Soms krijgt ook een arbeidsdeskundige of een advocaat van de verzekeraar inzage in het advies. Soms zullen ook achterliggende stukken nodig zijn voor de beoordeling van uw situatie. In dat geval neemt de medisch adviseur deze informatie op in de bijlagen bij zijn advies.

Medische expertise

Soms kan het nodig zijn om – naast de medisch adviseur(s) – een onafhankelijk medische deskundige in te schakelen. Door ondertekening van dit machtigingsformulier geeft u eveneens toestemming voor het verstrekken van het rapport van een gezamenlijke expertise aan de medische adviseur(s), uw eventuele belangenbehartiger en de schadebehandelaar van de verzekeraar. Deze toestemming doet niet af aan uw recht het rapport eventueel te blokkeren alvorens het aan derden wordt verstrekt.  

Medische informatie in een procedure bij de rechter

In de meeste gevallen wordt letselschade in overleg met de verzekeraar afgewikkeld. Soms komen partijen er samen niet uit en moet de rechter beslissen. Het kan dan noodzakelijk zijn om (een deel van) uw medische informatie naar de rechter te sturen.

Weten waar uw medische informatie is

Alle betrokken partijen – uw belangenbehartiger, de medisch adviseurs en de verzekeraar – houden bij wanneer en aan wie zij welke medische informatie verstrekken. Deze informatie kunt u op elk moment opvragen bij of via uw belangenbehartiger. Zo weet u altijd waar uw medische informatie is.

 

Ingeval van MEDIATION

Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een mediation, een klacht tegen de mediatior indient die betrekking heeft op de behandeling van een mediationdossier, waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Stichting Kwaliteit Mediation (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak mediation (STM). Uw gegevens worden door beide instanties vertrouwelijk behandeld.

Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij zulks, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken.

 

HOE WORDEN UW GEGEVENS BEVEILIGD?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.  

 

 

 

WAT ZIJN UW RECHTEN?

 

U heeft de volgende rechten:

  1. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
  2. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
  3. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  4. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
  5. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

 

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

 

WIJZIGINGEN

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

 

Versie mei 2018